PROJEKTY  Projekt Pasco, jazyková laboratoř

  „Vytvoření jazykové laboratoře a modernizace vybavení pro experimentální výuku přírodovědných předmětů“

  Reg.číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/30.01588


   

  Koncem ledna 2014 jsme zažádali s úspěchem o poskytnutí dotace na podporu dvou klíčových oblastí v celkové hodnotě 936.410 Kč a to z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Tato žádost byla schválena 27. května 2014. 

  První oblastí je jazykové vzdělávání se zaměřením na zefektivnění výuky konverzačních dovedností. Ta druhá je zaměřena na modernizaci výuky přírodovědných předmětů  s důrazem na její experimentální stránku.

   

  Jazyková laboratoř umožňuje individualizaci výuky díky možnosti rozdělení práce do dvojic či skupin, které mohou pracovat v jiném tempu s rozdílným zadáním pod neustálou kontrolou učitele. Obrovský význam bude mít výrazné zlepšení efektivity výuky konverzace, kdy budou žáci  konverzovat všichni současně, aniž by se navzájem rušili a přesto pod vedením, podporou a dohledem vyučujícího. Vybavení interaktivní technikou umožňuje vést v učebně komplexní výukové jednotky cizích jazyků včetně výkladů nové látky a s použití interaktivních cvičení.

   

  Vybavení pro experimentální výuku přírodovědných předmětů bylo na naší škole staršího data, zvláště v oblasti měřících a testovacích pomůcek. Vzhledem k perspektivnosti a uplatnitelnosti v technických oborech chceme zatraktivnit a zefektivnit výuku v těchto předmětech. Moderní pomůcky pro experimentální metody výuky s použitím výpočetní techniky odpovídají i současnému stavu v technických oborech. Díky nim žáci mohou provádět skutečně reálné experimenty odpovídající současné době a získají tak díky zatraktivnění výuky i větší motivaci či dokonce nadšení pro přírodovědné předměty potažmo pro technické obory. V rámci projektu jsme získali špičkové vybavení pro experimentální výuku značky PASCO v celkové hodnotě 349.663 Kč. Více informací najdete na www.pasco.cz.

   

  Datum ukončení realizace projektu je 31. 3. 2015. Od té doby jsou pomůcky a učebny využívány přímo ve výuce.

   

  Poděkování patří i obci Lichnov, která se spolupodílí na nákladech z rozpočtu obce ve výši 15% z celkových nákladů projektu.

KALENDÁŘ AKCÍ

 3. 4. 2023
Olympiáda z českého jazyka
žáci 8.+9. třídy postupující ze školního kola

 4. 4. 2023
Výuka plavání
2.,3.,4. třída