PROJEKTY  Profesním rozvojem pedagogů

  Název projektu: Profesním rozvojem pedagogů k inovaci vzdělávávní
  Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007850
  Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2017
  Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2019
  Délka realizace: 24 měsíců
  Výše podpory: 751 760 Kč
   
  Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
   
  Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
  Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ a ZŠ, extrakurikulární rozvojové aktivity MŠ a ZŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ na ZŠ a na spolupráci s rodiči dětí.

  Škola realizuje tyto aktivity:

  Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin
  Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – oblast Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost, Inkluze).

  Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ – oblast podpory kompetencí pro rozšíření práce s dvouletými dětmi

  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

  Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

  Individualizace vzdělávání v MŠ

  Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ – se zaměřením na přechod na základní školu za podpory externích odborníků (poradna, psycholog, speciální pedagog atd.)

  Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin varianty – oblast Cizí jazyky

  Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin – oblast Čtenářská gramotnost – RWCT a Matematická gramotnost.

  Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem - Cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může být využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem především v hlavních předmětech (český jazyk, matematika, cizí jazyk).

  Do projektu jsou zapojeni všichni pedagogové základní a mateřské školy. Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
   

KALENDÁŘ AKCÍ

 3. 4. 2023
Olympiáda z českého jazyka
žáci 8.+9. třídy postupující ze školního kola

 4. 4. 2023
Výuka plavání
2.,3.,4. třída