ŠKOLSKÁ RADAExistence, složení a působnost Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lichnov, okres Bruntál, příspěvková organizace se řídí § 167  a  § 168  zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění.
 
Z náplně činnosti školské rady:

  1. vyjadřuje se  k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování;
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy;
  3. schvaluje školní řád, navrhuje změny;
  4. schvaluje pravidla pro  hodnocení výsledků vzdělávání žáků;
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření  ke zlepšení hospodaření;
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce;
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy;
  9. podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

      

Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Lichnov, okres Bruntál, příspěvková organizace má 6 členů, z toho dva zástupce za zřizovatele, dva zástupce z řad pedagogických pracovníků školy, dva zástupce nezletilých studentů (z řad rodičů).

Ve své činnosti se školská rada řídí schváleným jednacím řádem a výše citovaným školským zákonem. Rada se schází nejméně jedenkrát za půl roku, obvykle však častěji. O každé schůzi rady je pořízen zápis, který je publikován na webu a též na nástěnce ve vestibulu školy.

Rodiče i zaměstnanci školy se mohou na školskou radu obracet s jakýmikoliv podněty a připomínkami k činnosti a chodu školy, a to buď osobně na jednotlivé členy rady, nebo e-mailem skolska.rada(zavináč)zsamslichnov.eu
případně i písemně na adresu:

Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Lichnov, okres Bruntál, příspěvková organizace
Lichnov 46
793 15 Lichnov
 
Složení Školské rady

Zástupci zřizovatele: Bc. Alena Fryščáková (místopředseda), Bc. Marek Plíhal
Zástupci zaměstnanců školy: Mgr. Kateřina Pachtová (předseda), Mgr. Eliška Uvírová
Zástupci z řad rodičů: Mgr. Dagmar Hudcovičová, Lenka Šlapáková

Zápisy ze školské rady
 Zápis z jednání školské rady 24. 1. 2023
 Zápis z jednání školské rady (18.12.2018)
 Zápis z jednání školské rady (09.01.2018)
 Zápis z jednání školské rady (22.11.2017)
 Zápis z jednání školské rady ( 8.11.2016)
 Zápis z jednání školské rady (29.8. 2016)
 Zápis z jednání školské rady (22.2. 2016)
 Zápis z jednání školské rady (13.10. 2015)
 Zápis z jednání školské rady (02.10. 2014),součástí je také příloha
 Zápis z jednání školské rady (28.08. 2014)
 Zápis z jednání školské rady (08.10. 2013)
 Zápis z jednání školské rady (08. 10. 2012)
 Zápis z jednání školské rady (03. 05. 2012)


KALENDÁŘ AKCÍ

 3. 4. 2023
Olympiáda z českého jazyka
žáci 8.+9. třídy postupující ze školního kola

 4. 4. 2023
Výuka plavání
2.,3.,4. třída