ŠKOLSKÁ RADAExistence, složení a působnost Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lichnov, okres Bruntál, příspěvková organizace se řídí § 167  a  § 168  zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění.
 
Z náplně činnosti školské rady

  1. vyjadřuje se  k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, navrhuje jejich změny
  4. schvaluje pravidla pro  hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření  ke zlepšení hospodaření
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
  9. podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy       

      

Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Lichnov, okres Bruntál, příspěvková organizace má 6 členů, z toho dva zástupce za zřizovatele, dva zástupce z řad pedagogických pracovníků školy, dva zástupce nezletilých studentů (z řad rodičů).

Ve své činnosti se školská rada řídí schváleným jednacím řádem a výše citovaným školským zákonem. Rada se schází nejméně jedenkrát za půl roku, obvykle však častěji. O každé schůzi rady je pořízen zápis, který je publikován na webu a též na nástěnce ve vestibulu školy.

Rodiče i zaměstnanci školy se mohou na školskou radu obracet s jakýmikoliv podněty a připomínkami k činnosti a chodu školy, a to buď osobně na jednotlivé členy rady, nebo e-mailem skolska.rada(zavináč)zsamslichnov.eu
případně i písemně na adresu:

Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Lichnov, okres Bruntál, příspěvková organizace
Lichnov 46
793 15 Lichnov
 
Složení Školské rady
Zástupci zřizovatele: Ing. Sládek Ivo, Šlapák Martin
Zástupci zaměstnanců školy: Mgr. Adámková Jaroslava, Mgr. Adámek Jiří
Zástupci z řad rodičů: Mgr. Hudcovičová Dagmar, Lukeszová Alena

Zápisy ze školské rady
 Zápis z jednání školské rady (18.12.2018)
 Zápis z jednání školské rady (09.01.2018)
 Zápis z jednání školské rady (22.11.2017)
 Zápis z jednání školské rady ( 8.11.2016)
 Zápis z jednání školské rady (29.8. 2016)
 Zápis z jednání školské rady (22.2. 2016)
 Zápis z jednání školské rady (13.10. 2015)
 Zápis z jednání školské rady (02.10. 2014),součástí je také příloha
 Zápis z jednání školské rady (28.08. 2014)
 Zápis z jednání školské rady (08.10. 2013)
 Zápis z jednání školské rady (08. 10. 2012)
 Zápis z jednání školské rady (03. 05. 2012)
 Zápis z jednání školské rady (19. 01. 2012), součástí je také příloha
 Zápis z jednání školské rady (10. 11. 2011)
 Zápis z jednání školské rady (30. 8. 2011)
 Zápis z jednání školské rady (10. 2. 2011)


KALENDÁŘ AKCÍ

 8. 12. 2022
Vánoční besídka
1. třída, 15.15 hod.

 8. 12. 2022
Vánoční besídka
2. třída, 15.45 hod.

 16. 12. 2022
Zdobení stromečku pro zvířátka
dopolední akce MŠ

 21. 12. 2022
Posezení u vánočního stromečku
dopolední akce v MŠ