Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Jednou z důležitých činností výchovného poradce je péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané, toto upravuje VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna 2016  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19, § 23 odst. 3 a § 26 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb.

Všem žákům naší školy, kteří vyžadující speciální vzdělávací potřeby je věnována náležitá pozornost a péče. Žákům jsou nejprve na základě pedagogické diagnostiky tvořeny Plány pedagogické podpory. Na základě plánu pedagogické podpory škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí škola zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. S plánem pedagogické podpory je seznámen žák, zákonný zástupce žáka, všichni vyučující žáka a další pedagogičtí pracovníci podílející se na provádění tohoto plánu.

Žáci se specifickými poruchami učení (SPU) patří na naší škole k početnější skupině žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. Nejčastěji se vyskytujícími poruchami jsou dysortografie, dyslexie a dysgrafie. K méně častým diagnostikovaným poruchám patří dyskalkulie. Některé poruchy bývají provázeny poruchami pozornosti (ADD) nebo poruchami pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). U většiny žáků se symptomy jmenovaných poruch vzájemně prolínají a v průběhu trvání vykazují různou intenzitu.

Žáci se nezávisle na inteligenci potýkají ve škole s opakovanými neúspěchy a výkyvy ve školní práci, mívají obtíže při osvojování čtení, psaní, počítání a při nabývání a užívání takových dovedností, jako je mluvení a porozumění mluvené řeči.

Efektivní fungování vzdělávání a péče o žáky se specifickými poruchami učení předpokládá velmi těsnou spolupráci učitelů, třídních učitelů a rodičů.

 
Žáci se specifickými poruchami chování
Poruchami chování u žáků rozumíme nedostatky v chování narušující výchovně - vzdělávací proces, tj. kázeňské nedostatky různého typu, rozsahu a původu.

Poruchy chování mají širokou etiologii a řešení výchovných problémů jednotlivých žáků věnujeme velkou pozornost. Při analýze poruch chování zjišťujeme příčiny a motivy jednání žáků, vycházíme ze sociálních norem žákova prostředí a hlouběji analyzujeme každý přestupek.

Ve škole se setkáváme se skupinou žáků, kdy se poruchy chování projevují jako důsledek ADHD, ADD, stresových situací, psychických poruch apod.

Druhou skupinu žáků tvoří žáci, jejichž poruchy chování jsou podmiňovány působením vnějších činitelů: nevhodná rodinná výchova, špatný vliv vrstevníků, party apod.

Vzdělávání a péče o žáky s poruchami chování je individuální a vychází z etiologie poruchy.

V rámci prevence rizikového chování jsme zavedli tzv. Individuální výchovný plán, jehož cílem je odstranit rizikové chování žáků a předcházení tak důsledkům z tohoto chování vycházejícím. Tedy výchovným opatřením, sníženým známkám z chování atd., která jsou uvedena v Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dostupná na webu školy). Nabízíme tak prostor pro vzájemný dialog a možnost vyhledat a nastavit vhodnou podporu pro žáka/zákonného zástupce k získání potřebných kompetencí směřujících k odstranění rizikového chování.

Individuální výchovný program (dále jen IVýP) je forma spolupráce mezi školou, žákem, zákonným zástupcem, případně další zúčastněnou stranou, při řešení rizikového chování žáka.


Čím IVýP je:

 • IVýP je nástrojem spolupráce a komunikace,
 • cílem IVýP je pojmenování problému, označení slabých míst a vyhledání vhodné podpory,
 • IVýP vybízí všechny zúčastněné strany k přijetí určitého dílu zodpovědnosti na vzniku/pokračování rizikového chování žáka a na závazku při jeho řešení,
 • spolupráce formou IVýP je pro všechny zúčastněné dobrovolná. Odmítnutí či odstoupení od spolupráce formou IVýP však škole nezabraňuje využití těch opatření, která odpovídají závažnosti rizikového chování žáka,
 • spolupráce prostřednictvím IVýP a její dokumentace je pro školu uceleným přehledem o využití různých možností podpory žáka/zákonných zástupců a usnadňuje tak indikaci rodiny pro její případné předání k represivnímu řešení rizikového chování (postoupení případu další straně),
 • IVýP škole poskytuje nástroj strukturovaného jednotného postupu řešení rizikového chování.


Čím IVýP není:

 • IVýP není fungující nástroj sám o sobě, jeho účinnost je podmíněna angažovaností a kompetencemi všech zúčastněných stran,
 • sestavení, podpis a naplňování IVýP není právně vymahatelné. Nelze žádnou ze zúčastněných stran k této formě spolupráce nutit,
 • IVýP nestaví žádnou ze zúčastněných stran do role arbitra, neslouží k označování viníků,
 • IVýP nevytváří prostor pro monolog,
 • IVýP není nástrojem represe, není vytvářen za trest, byť jeho nezbytnou součástí jsou definovaná opatření, kterých bude užito při neodstranění rizikového chování,
 • práce formou IVýP není jednorázovou akcí, která spočívá pouze v sestavení a popisu programu, ale dlouhodobější spoluprací mezi školou, rodinou, případně další stranou.

KALENDÁŘ AKCÍ

 8. 12. 2022
Vánoční besídka
1. třída, 15.15 hod.

 8. 12. 2022
Vánoční besídka
2. třída, 15.45 hod.

 16. 12. 2022
Zdobení stromečku pro zvířátka
dopolední akce MŠ

 21. 12. 2022
Posezení u vánočního stromečku
dopolední akce v MŠ