ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLYZákladní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Bruntál, příspěvková organizace
793 15 Lichnov 46, tel: 554 643 130, zakladni.skola@zsamslichnov.eu


Informace k zápisu do 1. ročníku základní školy (ZŠ)


Právní úprava  základního vzdělávání je stanovena aktuálním zněním Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
 
Základní informace a pokyny pro rodiče:


Povinná školní docházka začíná pro dítě v následujícím školním roce po dosažení šestého roku věku.
Rodiče či zákonní zástupci jsou povinni přihlásit své dítě k zápisu do 1. ročníku základní školy, a to v době od 1. do 30. dubna toho kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní termín stanovuje vždy ředitel školy po dohodě se zřizovatelem (termín pro aktuální zápis do 1. ročníku základních škol, jsou na konci tohoto textu).

Rodiče či zákonní zástupci žádají o přijetí svého dítěte buď do základní školy ve školském obvodu, v němž má jejich dítě místo trvalého pobytu (tzv. spádová škola), nebo v jiné základní škole dle vlastního výběru. Žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu jsou však do spádové školy přijímáni přednostně. 

O přijetí rozhoduje ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem a podle předem stanovených kritérií.
Seznam přijatých žáků vyvěšuje škola na obvyklém veřejně přístupném místě a na webových stránkách školy vždy nejméně na dobu 15 dnů.

Po ukončení zápisu vydává ředitel školy případná rozhodnutí o nepřijetí, která jsou jednotlivým rodičům či zákonným zástupcům zasílána poštou. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je možno podat do 15 dnů po obdržení rozhodnutí, a to prostřednictvím příslušné základní školy. 

O odklad povinné školní docházky je možné žádat v době zápisu (tj. do 30. dubna). Aby mohla být žádost kladně posouzena, musí k ní být připojeno doporučení jak příslušného školského poradenského zařízení, tak i odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žáci s odkladem školní docházky z předchozího školního roku, kteří jsou již do ZŠ přijati, mohou být školou vyzváni, aby se k zápisu opakovaně dostavili. Rodiče či zákonní zástupci dítěte s uděleným odkladem by však minimálně měli potvrdit přetrvávající zájem o přijetí v konkrétní škole. Rodiče či zákonní zástupci těch dětí, které přijaty nebyly (tj. jenom jim byl při minulém zápisu udělen odklad), musí o přijetí do základní školy opětovně požádat. 


 Na zápis do 1. třídy základní školy je třeba s sebou přinést:

 

  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce (pro doložení trvalého bydliště), v případě cizinců  cestovní pas a povolení k pobytu,  
  • vyplněnou žádost o přijetí žáka do 1. ročníku a dotazník,
  • případná odborná či lékařská doporučení.  
  • v případě žádosti o odklad povinné školní docházky doporučení příslušného školského poradenského zařízení, odborného lékaře nebo klinickéh psychologa.


Hlavním cílem zápisu je ověření školní zralosti. Posuzuje se  zejména komunikativnost dítěte, socializační předpoklady, grafomotorické dovednosti či rozpoznávání barev a základních geometrických tvarů. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo doporučující Desatero pro rodiče dětí předškolního věku s přehledem základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy. Stáhněte ZDE.

Zápis do 1. třídy ZŠ Lichnov pro školní rok 2019/2020 proběhne ve středu 10. dubna 2019 od 14.30 do 16.30 hod.

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 8. 12. 2022
Vánoční besídka
1. třída, 15.15 hod.

 8. 12. 2022
Vánoční besídka
2. třída, 15.45 hod.

 16. 12. 2022
Zdobení stromečku pro zvířátka
dopolední akce MŠ

 21. 12. 2022
Posezení u vánočního stromečku
dopolední akce v MŠ